Τροποποιείται το ρυμοτομικό της ΒΙΠΕ Γοργοβιτών για επενδυτικούς σκοπούς της ΕΤΒΑ