Δ.Α.Ο. Π.Ε. Καρδίτσας: Χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών