Αναγνώριση της προσφοράς του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα