Εντυπωσιακή άσκηση ετοιμότητας από τις Π.Υ. του Nομού