Νέα προκήρυξη για τα Σχέδια Βελτίωσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
-18.760.000 € έρχονται από την κατανομή στην Θεσσαλία