Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές , τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές