Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα