Τα παιδιά εκτίθενται σε κινδύνους για την υγεία τους από τη χρήση ακουστικών