Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας της ΔΔΕ Καρδίτσας