Φορείς Καλλιθήρου: Κινητοποίηση για τη θέρμανση στο Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο Καλλιθήρου