Εργασίες αποκατάστασης στη γέφυρα Καλλιθήρου – Αμπελικού