Τραπεζικός λογαριασμός για ενίσχυση πληγεισών επιχειρήσεων από το Επιμελητήριο Καρδίτσας