Α. Ρογγανάκη: Προστασία της δημόσιας υγείας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας-Μικροβιοκτονίες και εντομοκτονίες