Μόνο ψηφιακά από 16/9 το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης