Αστ. Βασιλάκος: “Υποψηφιότητες και Υποψήφιοι … της Καθημερινότητας Μουζακίου”